ഓണച്ചന്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

inauguration of onachanthainauguration of onachantha

————————————————————————————————————————————————————————————————————–
എന്മകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് നടത്തുന്ന ഓണച്ചന്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീമതി രൂപവാണി ആര്‍ ഭട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.