പഞ്ചായത്തില്‍ ഗ്രീന്‍പ്രോട്ടോകോള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഡയരക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോകോള്‍ - പഞ്ചായത്ത് ഡയരക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശം

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന വെബ്ബ്സൈറ്റുകള്‍

hkm3

http://haritham.kerala.gov.in

life1

https://lifemission.lsgkerala.gov.in

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭവനരഹിതര്‍

2. ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

*ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു . ഇതിനെ പറ്റി വല്ല ആക്ഷേപങ്ങളുമുണ്ടെങ്കില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 16ാം തീയതി വരെ കളക്ടര്‍ക്ക് അപ്പീല്‍ സമര്‍പിക്കാവുന്നതാണ് .