ബഡ്സ് സ്കൂള്‍, ബിആര്‍സി സെന്റര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ വിവരങ്ങള്‍

എന്മകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 9ാം വാര്‍ഡിലെ കന്നട്ടിക്കാന എന്ന സ്ഥലത്ത് ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ബിആര്‍സി സെന്റര്‍ വിവരങ്ങള്‍

എന്മകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ബിആര്‍സി സെന്റര്‍ ഇല്ല .