പഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

അംഗന്‍വാടി സെന്റര്‍ നമ്പര്‍

വാര്‍ഡ്‌

സ്ഥലം

1

1

സായ

2

1

മുളിയാല

3

2

ചവര്‍ക്കാട്

4

2

അട്കസ്തല

5

3

ബാലെമൂലെ

6

3

മുങ്ക്ളിക്കാന

7

4

കെങ്കണാജെ

8

6

സ്വര്‍ഗ്ഗ

9

7

വാണിനഗര്‍

10

7

എലന്തോടി

11

8

കജംപാടി

12

8

സര്പമല

13

9

കന്നടിക്കാന

14

5

അടക്ക

15

5

ശിവഗിരി

16

4

കാട്ടുകുക്കെ ടെംപിള്

17

4

കാട്ടുകുക്കെ

18

17

നല്‍ക്ക

19

17

ബിര്‍മൂലെ

20

16

ബേങ്കപദവ്

21

15

സെരാജെ

22

16

ബജകുട്ലു

23

10

പെര്‍ള

24

11

ബെദ്രംപള്ള

25

14

മണിയംപാറെ

26

14

ശേണി

27

14

ബോള്‍ക്കിനട്ക്ക

28

10

ഉക്കിനട്ക്ക

29

12

സര്‍പ്പങ്കള

30

12

യെല്‍കാന

31

13

ഗുണാജെ

32

13

പള്ള

33

13

മലങ്കര