പകല്‍ വീടുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

എന്മകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ നിലവില്‍ പകല്‍ വീടുകള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.