ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം കൂടുതല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങള്‍

ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങള്‍

ക്രമ നം

സ്ഥലം

എണ്ണം

1.
മര്‍ത്യ
1
2.
പര്‍ത്താജെ
1