പാലുിയേറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് ലിസ്റ്റ്

Paleative-list1
Paleative-list 2
Paleative-list3

പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് ധനസഹായം കിട്ടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍ കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയുംworking-caculation കണക്കുകള്‍ രേഖകള്‍ നേരെയാക്കല്‍ working-educationവിദ്യാഭ്യാസം കലാ യുവജനക്ഷേമംworking-fisheriesമത്സ്യം അനുബന്ധമേഖല 2002-03മുതല്‍ 2007-08 വരെ ജനറല്‍ ലിസ്റ്റ് General-Beneficiary-list
2002-03മുതല്‍ 2007-08 വരെ പട്ടികജാതി വിഭാഗം ലിസ്റ്റ് SC-Beneficiary-list
2002-03 മുതല്‍ 2003-04 വരെ ഐ.എ,വൈ ധനസഹായം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്2002.03to-2003.04-beneficiary-iay

2 benificarylist ഐ.എ.വൈ 2004-05മുതല്‍ വി.ഇ.ഒ ആഫീസ് ഇ1 സര്‍ക്കിള്‍ വഴി നല്‍കിയത് 2007-08 1-5 പേജ്
3benificarylist ഐ.എ.വൈ 2008-09 -2010-11,2004-05മുതല്‍ ഇ2 സര്‍ക്കിള്‍ വഴി നല്‍കിയത് 09-10 വരെ 6-10
4benificarylistഇ.എം.എസ് ഐ.എ.വൈ ,പഞ്ചായത്ത് ധനസഹായം നല്‍കിയവീടുകള്‍ 2009-10 മുതല്‍ 2010-11 വരെ -22-25
5ഐ.എ.വൈ ലിസ്റ്റ് ഇ2 സര്‍ക്കിള്‍ 2016-11-10_08-29-09
6പഞ്ചായത്തില്‍നിന്ന് ധനസഹായം നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ് പട്ടികജാതി 2005-06മുതല്‍ 2009-10 വരെ -16-21
7ഐ.എ.വൈ പട്ടികജാതി ഇ1 സര്‍ക്കിള്‍ 2005-06 മുതല്‍ 2016-11-10_09-21-14
82011-12 മുതല്‍ 2015-16 വരെ ഐ.എ.വൈ

ചില്‍റന്‍സ് പാര്‍ക്ക് എങ്ങണ്ടിയൂര്‍”

ചില്‍റന്‍സ് പാര്‍ക്ക് എങ്ങണ്ടിയൂര്‍

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2013-2014-2015

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റേറ്റ്മെന്‍റ്  2012-2013

1.12-13  Receipt & Payment

2.12-13.Receipt & Payment Shedule

3.12-13 Income & Expenditure

4.12-13 Income & Expenditure Shedule

5.12-13 Balance Sheet

6.12-13 Balance Sheet Shedule

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റേറ്റ്മെന്‍റ്  2013-2014

1.13-14 Receipt & Payment

2.13-14.Receipt & Payment Shedule

3.13-14 Income & Expenditure

4.13-14 Income & Expenditure Shedule

5.13-14 Balance Sheet

6.13-14 Balance Sheet Shedule

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റേറ്റ്മെന്‍റ്  2014-2015

1.14-15 Receipt & Payment

2.14-15.Receipt & Payment Shedule

3.14-15 Income & Expenditure

4.14-15 Income & Expenditure Shedule

5.14-15 Balance Sheet

6.14-15 Balance Sheet Shedule


അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

സ്വീകരണം

സ്വീകരണം

ജില്ലയിലെ എറ്റവും നല്ല പഞ്ചായത്ത്

shiji12

ജനപ്രതിനിധികള്‍,

എങ്ങണ്ടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികള്‍-2015

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബര്‍ 2നും 5നും നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ , കാസര്‍ഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളില്‍ നവംബര്‍ 2-ന് തിങ്കളാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍ , പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്‍ നവംബര്‍ 5-ന് വ്യഴാഴ്ചയുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നവംബര്‍ 7-നായിരിക്കും.  നവംബര്‍ 12ന് പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.  തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയം മുതല്‍ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവില്‍ വന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഭക്ഷ്യഉപദേശക സമിതി

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍മാനും താലൂക്ക് സപ്ളൈ ഓഫീസര്‍ കണ്‍വീനറുമായി  പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ ഉപദേശക വിജിലന്‍സ് സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍, അസംബ്ളിയില്‍ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷി  പ്രതിനിധികള്‍, റേഷനിങ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലീഗല്‍ മെട്രോളജി, റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, പഞ്ചായത്ത്, പൊലീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ സമിതി അംഗങ്ങളാണ്.രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് റേഷന്‍വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.