ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി സെക്ഷന്‍ ചുമതലകള്‍ വേതനം
1

രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്‌.പി

സെക്രട്ടറി

View

43600
2 പ്രസാദ്‌.എം ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് HC View 34800
3 സുബൈര്‍ അലി.വൈ അക്കൗണ്ടന്‍റ് A1 View 33100
4 ഗീത.വി.എസ്. സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് A2 View 28500
5 ശിവദാസന്‍. എം സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് A3 View 31500
6 സുഭാഷ്‌.എസ് ക്ലാര്‍ക്ക് A5 View 25200
7 പ്രിയ.ആര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് A4 View 22200
8 ഫസീല.എ ക്ലാര്‍ക്ക് A6 View 24000
9 സരിത.ബി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ View 17500
10 ഓമന.കെ പി.ടി.എസ് View 11340
11 മലര്‍ന്നീസ.എം ആയ View 11340