ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി സെക്ഷന്‍ ചുമതലകള്‍ വേതനം
1

രാധിക.കെ

സെക്രട്ടറി

View

43600
2 വിനേഷ്.പി ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് HC View 34800
3 ഹരീഷ്കുമാര്‍.ബി അക്കൗണ്ടന്‍റ് A1 View 33100
4 ഷിംല.ആര്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് A2 View 28500
5 അനുപമ.കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് A3 View 31500
6 ഗോകിലപ്രിയ ക്ലാര്‍ക്ക് A5 View 25200
7 അനു.കെ.എസ് ക്ലാര്‍ക്ക് A4 View 22200
8 ക്ലാര്‍ക്ക് View
9 സരിത.ബി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ View 17500
10 ഓമന.കെ പി.ടി.എസ് View 11340
11 മലര്‍ന്നീസ.എം ആയ View 11340