പൊതുവിവരങ്ങള്‍

നിലവില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയും കഴിഞ്ഞുപോയവയും
ക്രമ. നം. പൊതുവിവരങ്ങള്‍ തിയ്യതി വിവരണം
1 ആശ്രിത കുടുംബത്തില്‍ പെട്ട കുടുംബാങ്ങള്‍ക്കുള്ള അരിക്കിറ്റ്‌ വിതരണം 12-09-2013 ന്  ബഹുമാനപെട്ട MLA. സഖാവ്. ചെന്താമരാക്ഷന്‍ അവര്‍കള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. 12-09-2013
2 പഞ്ചായത്ത് ഓണാഘോഷം പരിപാടി 12-09-2013
3 ഓണചന്ത (സപ്ലൈകോ സ്പെഷ്യല്‍ ഓണം ഫെയര്‍)  09-09-2013 മുതല്‍ 15-09-2013 വരെ പഞ്ചായത്ത് വഴിയും നല്‍കുന്നതായിരിക്കും 09-09-2013 1 Week
1 വിവരാവകാശ നിയമം Download
2
1 ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ പെന്‍ഷനും പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും പോസ്റ്റാഫിസ്സുകള്‍ വഴി അര്‍ഹതപെട്ടവര്‍ക്ക് വിതരണം നല്‍കുന്നതിനായുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 09-09-2013
2 ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള സപ്ലൈകോ ഓണകിറ്റ്‌  വിതരണം നല്‍കി 02-09-2013 കാണുക
3 ഓണാശംസകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു-ബഹുമാനപെട്ട MLA. സഖാവ്. ചെന്താമരാക്ഷന്‍ അവര്‍കള്‍   (എലവഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിവാസികള്‍ക്കും ഓരോ ഇന്ത്യന്‍ പൌരനുംവേണ്ടി) 10-09-2013
4
5
6
7
8
9
10