മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍  മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് വര്‍ഷം
1 പി. വേലായുധന്‍  1963-1979
2 എം. രാജു  1979-1984
3 എം. നാരായണനുണ്ണി  1984-1984
4 കെ. പ്രേമകുമാര്‍  1984-1988
5 വി. കൃഷ്ണന്‍  1995-2005
6 പി. വി വിജയലക്ഷ്മി 2005