മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് വര്‍ഷം
1 അഡ്വ.പി. വേലായുധന്‍ 1963-1979
2 ശ്രീ.എം. രാജു 1979-1984
3 ശ്രീ.എം. നാരായണനുണ്ണി 1988-1988
4 ശ്രീ.കെ. പ്രേമകുമാര്‍ 1988-1995
5 ശ്രീ.വി. കൃഷ്ണന്‍ 1995-2005
6 ശ്രീമതി. പി. വി വിജയലക്ഷ്മി 2005-2010
7 ശ്രീ.കെ.ശിവരാമന്‍ 2010-2015
8 ശ്രീമതി.സുധ രവീന്ദ്രന്‍ 2015-2020