ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യത ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് സാധ്യത ലിസ്റ്റ്

അപ്പീല്‍-1 നു ശേഷമുള്ള പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലിസ്റ്റ്

LIFE MISSION SCORE SHEET

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)
തദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച അപ്പീൽ അപേക്ഷകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്ക പെട്ടവർ ( അപ്പീൽ 1)

തദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയവർ ( റിജക്ഷൻ )