പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്-2015 (അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം)

വാര്‍ഡ്‌  1

വാര്‍ഡ്‌  2

വാര്‍ഡ്‌  3

വാര്‍ഡ്‌  4

വാര്‍ഡ്‌  5

വാര്‍ഡ്‌  6

വാര്‍ഡ്‌  7ബൂത്ത്‌ 1ബൂത്ത്‌   2

വാര്‍ഡ്‌  8ബൂത്ത്‌ 1ബൂത്ത്‌   2

വാര്‍ഡ്‌  9

വാര്‍ഡ്‌  10

വാര്‍ഡ്‌  11ബൂത്ത്‌ 1ബൂത്ത്‌   2

വാര്‍ഡ്‌  12ബൂത്ത്‌ 1ബൂത്ത്‌   2

വാര്‍ഡ്‌  13

വാര്‍ഡ്‌  14

(കരടു വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം)

വാര്‍ഡ്‌  2

വാര്‍ഡ്‌  3

വാര്‍ഡ്‌  4

വാര്‍ഡ്‌  5

വാര്‍ഡ്‌  6

വാര്‍ഡ്‌  7 ബൂത്ത്‌ 1 ബൂത്ത്‌   2

വാര്‍ഡ്‌  8 ബൂത്ത്‌ 1 ബൂത്ത്‌   2

വാര്‍ഡ്‌  9

വാര്‍ഡ്‌  10

വാര്‍ഡ്‌  11 ബൂത്ത്‌ 1 ബൂത്ത്‌   2

വാര്‍ഡ്‌  12 ബൂത്ത്‌ 1 ബൂത്ത്‌   2

വാര്‍ഡ്‌  13

വാര്‍ഡ്‌  14