ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

കാലാകാലങ്ങളായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുകള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ആശ്രയ പദ്ധതി വഴി അവശവിഭാഗത്തിന് കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങള്‍, പാര്‍പ്പിടം, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി എന്നീ മേഖലഖളില്‍ സഹായം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ റോഡ്, അങ്കണവാടി ക്ഷേമം, കുടുംബശ്രീ, മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങി മേഖലകളിലും വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ വഴി സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കിവരുന്നു. കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വാര്‍ദ്ധക്യപെന്‍ഷന്‍, മാനസികവും ശാരീരികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള അവിവാഹിത സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, വിധവകള്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സാമൂഹ്യസുരക്ഷാപെന്‍ഷനുകളും പഞ്ചായത്തില്‍ വിതരണം ചെയ്തുവരുന്നു. 286 കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. കുന്നുകാടില്‍ പകല്‍വീട് എന്നപേരില്‍ ഒരു അഗതിമന്ദിരവും ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.