ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ (പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം)
ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 വി.മദനമോഹനന്‍ സെക്രട്ടറി
2 ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള.ആര്‍ അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ജ്യോതി.എല്‍.സി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 ടി. സോഫിയമ്മ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ദേവാനന്ദന്‍.ബി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 രാമകൃഷ്ണന്‍,വി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 അനന്തകൃഷ്ണന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 കെ.വി.സുന്ദരരാജ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 മുരുകേഷ്.സി.കെ ക്ലര്‍ക്ക്
10 സായ്റാം കുമാര്‍.പി ക്ലര്‍ക്ക്
11 ലത.എന്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
12 ദീപ.എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
13 കുമാരസ്വാമി.ആര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
14 ശകുന്തള.കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
15 എച്ച്. കാജാഹുസൈന്‍ ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ്