പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്

:

ചിറ്റൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

49.07ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

22

ജനസംഖ്യ

:

39032
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

19191
സ്ത്രീകള്‍

:

19841
ജനസാന്ദ്രത

:

724
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1037
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92
Source : Census data 2011