മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

എലപ്പുളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാര്‍

ക്രമ നമ്പര്‍ പേര് വര്‍ഷം
1 എം. കെ. കൃഷ്ണമേനോന്‍ 1939 - 1947
2 മാണികത്ത് കുഞ്ഞിരാമന്‍ മേനോന്‍ 1952 - 1963
3 വി. നടേശന്‍പിള്ള 1963 - 1979
4 സി. സഹദേവന്‍ 1979 - 1988
5 സി. സഹദേവന്‍ 1988 - 1995
6 കുമാരി. എം. അമ്പിളി 1995 - 2000
7 കെ. മണി 2000 - 2005
8 കെ. ഹരിദാസ് 2005-2010
9 സി.പത്മാവതി 2011-2015