ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ് കരട് ലിസ്റ്റില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനുശേഷം -ലിസ്റ്റ് 1

ഭുമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ് 1

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത ലിസ്റ്റ് 2 (പഞ്ചായത്ത് അപ്പീല്‍)

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്-2( പഞ്ചായത്ത് അപ്പീല്‍)

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്-3 (കളക്ടര്‍ക്കുള്ള അപ്പീല്‍)

ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്-3 (കളക്ടര്‍ക്കുള്ള അപ്പീല്‍)