ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍- കരട് ലിസ്റ്റില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനുശേഷം

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍- അപ്പീല്‍ ലഭിച്ചവരില്‍ അര്‍ഹര്‍

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍- കരട് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയശേഷമുള്ള ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ ലഭിച്ചവരില്‍ അര്‍ഹര്‍