എലപ്പുള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനും

സെക്ഷനും ചുമതലകളും