പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്     

:

വൈപ്പിന്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

11.52 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

 
ജനസംഖ്യ

:

47878
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

23560
സ്ത്രീകള്‍

:

24318
ജനസാന്ദ്രത

:

4106
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1032
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94.26
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.75
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

91.88
Source : Census data 2001