2020 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

2020 കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിശോധിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ / റീ ടെണ്ടര്‍

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍ / റീടെണ്ടര്‍

AFS 2016-17

balance-sheet-3-2017-shedule

income-and-expenditure-2016-17

receipt-and-payments-2016-17

cash-flow-2016-17

trial-balance-2016-17

DCB 2016-17

dcb_2016-17

2017 -18 Various Projects tender Notification

tender

ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വ്വേ കരട് ലിസ്റ്റ്

life3

life2

life1

life

Tender Notification 2017 -18

tender_elamkulam-new

Asset Register

lanes

land

irrigation

drinking-water

culverts-and-bridges

roads

building

BENEFICIARY LIST 2016-17

beneficiary-list-asst-sec

beneficiary-list-veo-icds-hm

beneficiary-list-vetereney

beneficiary-list-krishi

BENEFICIARY LIST 2015 -16

women-vegetable-cultivation

calf-adoption-scheme-sc

financial-assistance-forsc-meritorious-students

banana-cultivation-general-9

banana-cultivation-general-8

banana-cultivation-general-7

banana-cultivation-general-6

banana-cultivation-general-5

banana-cultivation-general-4

banana-cultivationgeneral-3

banana-cultivation-general-2

vegetable-cultivation-sc

banana-cultivation-general

banana-cultivation-sc

house-repair-sc2

house-repair-sc

goat-distribution-sc-2

goat-distribution-sc

calf-adoption-scheme-3

calf-adoption-scheme-general

scholarship-general below 18 yrs

sc-scholarship below 18 yrs

calf-adoption-secheme- general 2

laptop