ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

Final List

അഗതിരഹിത കേരളം ലിസ്റ്റ് 2018

Existing beneficiaries

New beneficiaries

List

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 1

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2

ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലേല പരസ്യം

ലേല പരസ്യം

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഒന്നാം ഘട്ട അപ്പീല്‍ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍ - ലിങ്ക്

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സൈറ്റ്

ലൈഫ് സര്‍വ്വേ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1. സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

2. സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്‍

ഇളമാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17