2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

vegetables

sufalam

scholarship 

mulaku

paddy

muchakaravahanam

karanel

എയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

Building permit application details-of-July-2017

എയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആശ്രയ പദ്ധതി -രണ്ടാം ഘട്ടം

Beneficiary List

കെട്ടിട നികുതി ഇ-പെയ്മെന്‍റ്

Click here for Payment

2017ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍ മീറ്റിംഗ് തീയ്യതികള്‍

1

09/01/2017

2

13/02/2017

3

11/04/2017

4

20/05/2017

5

25/05/2017

6

08/06/2017

7

29/06/2017

8

09/02/2017

9

17/03/2017

10

15/07/2017

11

29/07/2017

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍-ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Old Age Pension

Agricultural Labour Pension

Special Disabled Pension

Unmarried women above50

Widow Pension

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ചെലവ്-പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്

Expenditure report

For The People Website

പൊതുജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

എടയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുംതാഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്

www.pglsgd.kerala.gov.in

എടയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -പുതിയ പ്രൊജക്ടുകള്‍

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-സ്പില്‍ഓവര്‍ പ്രൊജക്ടുകള്‍

ലൈഫ്-കരട് പട്ടിക എടയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍