വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ് & മിനുട്ട്സ്

06-02-19

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ് & മിനുട്ട്സ്

2019 ജനുവരി വ്യാഴം 10.30″

മിനുട്ട്സ്
മിനുട്ട്സ് 2 ഭാഗം
മിനുട്ട്സ്
മിനുട്ട്സ്
മിനുട്ട്സ്
25-01-19

മിനുട്ട്സ്
മിനുട്ട്സ്
4-2-19
മിനുട്ട്സ്
4-2-19
4-2-19
4-2-19

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ് & മിനുട്ട്സ്

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നോട്ടീസ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

കന്നുക്കുട്ടി പരിപാലനം<a

കറവപ്പശുവിന് കാലിത്തീറ്റ

എസ്.ടി വീട് വയറിംഗ്

കോഴിയും കൂടും

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

പശു വളര്‍ത്തല്‍

പോത്തുക്കുട്ടി വിതരണം

മുച്ചക്ര വാഹനം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

എസ്.സി കുടിവെളള ടാങ്ക്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വിവിധ ഗുണഭോക്താക്കളുുടെ ലിസ്റ്റ്

നെല്‍കൃഷി

പച്ചക്കറി കുടംബശ്രീ

പച്ചക്കറി കൃഷി

എടവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2019-20 വാര്‍ഷിക വികസന സെമിനാര്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി തുകവികസന സെമിനാര്‍വികസന സെമിനാര്‍വികസന സെമിനാര്‍

2018-19-വാര്‍ഷിക പദ്ധതി-പച്ചക്കറി, നെല്‍കൃഷി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

പച്ചക്കറിനെല്‍കൃഷി

“ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി ലിസ്റ്റ്” അപ്പീലുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 10

വെബ്ലസൈറ്റ് അപ്ലോഡഡ്- ലൈഫ്മിഷന്-
(1).
പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫോമുകളുടെ വിവരം
(2).
പൂർണ്ണമായും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തവ
(3).
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക
(4).
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക
(5).
സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരം - കാരണസഹിതം

എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം ഗുണഭോകൃത ലിസ്റ്റ്

എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-1
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-2
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-3
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-4
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-5
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-6
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-7
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-8
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-9
എസ്.സി ഭവന പുനരുദ്ധാരണം-10

ജനപ്രതിനിധികള്‍

1 പടിഞ്ഞാറെ ചാത്തല്ലൂൂര്‍ ഉമ്മുസല്‍മ കെ ടി IUML വനിത
2 കിഴക്കെ ചാത്തല്ലൂൂര്‍ പി.പി.അബൂബക്കര്‍ INC ജനറല്‍
3 പുള്ളിയില്‍പാറ റസിയ ബഷീര്‍ IUML വനിത
4 കോളപ്പാട് ബി. വി. ഉഷാനായര്‍ INC വനിത
5 മുണ്ടേങ്ങര സുനീറ സി. ടി INC വനിത
6 കുണ്ടുതോട് സക്കീര്‍ INDEPENDENT ജനറല്‍
7 ചളിപ്പാടം സുനിത CPI(M) വനിത
8 ചെമ്പക്കുത്ത് ഹഫ്സത്ത് എം.കെ INC വനിത
9 എടവണ്ണ ഈസ്റ്റ് നുസ്റത്ത് ബീഗം എം.പി IUML വനിത
10 എടവണ്ണ വെസ്റ്റ് സൌമ്യ എന്‍ IUML എസ്‌ സി വനിത
11 കുന്നുമ്മല്‍ അബ്ദുസ്സലാം പി.സി INC ജനറല്‍
12 പത്തപ്പിരിയം അഹമ്മദ്കുട്ടി.എ INDEPENDENT ജനറല്‍
13 ഐന്തൂര്‍ വി.ലുക് മാന്‍ IUML ജനറല്‍
14 പാണ്ട്യാട് കെ.യു.ശ്രീനിവാസന്‍ നായര്‍ INC ജനറല്‍
15 ഏഴുകളരി വി.പി ലുക് മാന്‍ IUML ജനറല്‍
16 കല്‍പ്പാലം രഞ്ജിഷ.എ CPI(M) എസ്‌ സി വനിത
17 തൂവ്വക്കാട് അബ് ദുറഹിമാന്‍ പി.പി CPI(M) ജനറല്‍
18 പന്നിപ്പാറ മൈമൂന ഉസ്മാന്‍ മദനി IUML വനിത
19 പന്നിപ്പാറ ഈസ്റ്റ് ഇ.എ. കരീം INC ജനറല്‍
20 പാലപ്പറ്റ സുമ . എ CPI(M) വനിത
21 കല്ലിടുമ്പ് എ.ടി.ജലീല്‍ IUML ജനറല്‍
22 ഒതായി ബാബുരാജന്‍ INDEPENDENT എസ്‌ സി