തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

1.നിയോജക മണ്ഡലം -001- കൊടുപ്പുന്ന-ഭാഗം  1

2.നിയോജക മണ്ഡലം-002-തായങ്കരി ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

3.നിയോജക മണ്ഡലം -003-ചങ്ങങ്കരി-ഭാഗം -1

4.നിയോജക മണ്ഡലം -004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം1

5.നിയോജക മണ്ഡലം-004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

6.നിയോജക മണ്ഡലം -005-എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-1

7.നിയോജക മണ്ഡലം -005- എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-2

8.നിയോജക മണ്ഡലം-006-എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

9.നിയോജക മണ്ഡലം -006- എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

10.നിയോജക മണ്ഡലം-007-എടത്വ സൌത്ത്-ഭാഗം-1

11.നിയോജക മണ്ഡലം-008-പാണ്ടങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം -1

12.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

13.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

14.നിയോജക മണ്ഡലം-010-കോയില്‍മുക്ക് സൌത്ത്-ഭാഗം-1

15.നിയോജക മണ്ഡലം-011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-1

16.നിയോജക മണ്ഡലം -011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

17.നിയോജക മണ്ഡലം-012-പച്ച ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

18.നിയോജക മണ്ഡലം-013-ചങ്ങങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം-1

19.നിയോജക മണ്ഡലം-014-പച്ച വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

20.നിയോജക മണ്ഡലം -015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

21.നിയോജക മണ്ഡലം-015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ് -ഭാഗം -2

എടത്വ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഐ.എസ്.ഓ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

ഐ.എസ്.ഓ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

  1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
  2. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
  3. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

എടത്വ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-2019

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-2019

ബജറ്റ് 2019-20

കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-2019

1.ജനറല്‍ വിഭാഗം

2.പട്ടികജാതി വിഭാഗം

3.പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം 2017-2018

1. പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

2.കുടിവെള്ളം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍

3.വിവാഹ ധനസഹായം

4.പഠന മുറി

5.പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

6.പെട്ടിക്കട

7ഭവന നിര്‍മ്മാണം

8ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

9ഭൂരഹതി പുനരധിവാസ പദ്ധതി

10മഴവെള്ള സംഭരണി

11 സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

12വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ജനറല്‍ 2017-2018

1.ഭവന നിര്‍മ്മാണം

2.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

3.വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങല്‍

4.വീടുകള്‍ക്ക് ബയോഗ്യാസ്

5.അംഗന്‍വാടിക്ക് വീടും സ്ഥലവും

6.ആട്ടിന്‍കൂട്

7.ഇയര്‍ഫോണ്‍

8.കക്കൂസ്

9.കന്നകൂട്ടി പരിപാലനം

10.കന്നുകാലിക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

11.കമ്പിയും ഷൂവും

12.ക്രച്ചസ്

13.കറവ പശു വിതരണം

14.കറവ പശുവിന് കാലീത്തീറ്റ

15.കറവമാടു വിതരണം

16.കാലിത്തൊഴുത്തു നിര്‍മ്മാണം

17.കുടിവെള്ളം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍

18.തെങ്ങും തൈ വിതരണം

19.പച്ചക്കറി കൃഷി ടെറസിലും മുറ്റത്തും

20.പാലിന് സബ്സിഡി

21.പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

22.പെണ്ണാട് വിതരണം

23.ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്ക് ഷെഡ്

24.മത്സ്യബന്ധനത്തിന് സുരക്ഷ ഉപകരണം

25.ഭൂരഹിത പദ്ധതി

26.മഴവെളള സംഭരണി

27.മഴവെള്ള സംഭരണി 5000 ലിറ്റര്‍

28.മുച്ചക്ര വാഹനം

29.മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

30.വനിതകള്‍ക്ക് ജൈവവള യൂണിറ്റ്

31.വള്ളവും വലയും

32.വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്

33.വാഴ കൃഷി

34.വികലാംഗര്‍ക്ക് വീട്

35.വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക് വിവാഹ ധന സഹായം

36.വീല്‍ചെയര്‍

37.ശ്രവണ സഹായി

38.മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടു്ന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

39.പെട്ടിക്കട

40.സൈക്കിള്‍

ബജറ്റ് 2017-2018

ബജറ്റ് 2017-2018

ജൂണ്‍ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം