എടത്വ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 11.11.2020

1.നിയോജക മണ്ഡലം -001- കൊടുപ്പുന്ന-ഭാഗം 1

2.നിയോജക മണ്ഡലം-002-തായങ്കരി ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

3.നിയോജക മണ്ഡലം -003-ചങ്ങങ്കരി-ഭാഗം -1

4.നിയോജക മണ്ഡലം -004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം1

5.നിയോജക മണ്ഡലം -004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം2

6.നിയോജക മണ്ഡലം -005- എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-1

7.നിയോജക മണ്ഡലം -005- എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-2

8.നിയോജക മണ്ഡലം-006-എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

9.നിയോജക മണ്ഡലം -006- എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

10.നിയോജക മണ്ഡലം-007-എടത്വ സൌത്ത്-ഭാഗം-1

11.നിയോജക മണ്ഡലം-008-പാണ്ടങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം -1

12.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

13നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

14നിയോജക മണ്ഡലം-010-കോയില്‍മുക്ക് സൌത്ത്-ഭാഗം-1

15നിയോജക മണ്ഡലം-011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-1

16.നിയോജക മണ്ഡലം -011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

17.നിയോജക മണ്ഡലം-012-പച്ച ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

18.നിയോജക മണ്ഡലം-013-ചങ്ങങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം-1

19.നിയോജക മണ്ഡലം-014-പച്ച വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

20.നിയോജക മണ്ഡലം -015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

21നിയോജക മണ്ഡലം-015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ് -ഭാഗം -2

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

1.നിയോജക മണ്ഡലം -001- കൊടുപ്പുന്ന-ഭാഗം 1

2.നിയോജക മണ്ഡലം-002-തായങ്കരി ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

3.നിയോജക മണ്ഡലം -003-ചങ്ങങ്കരി-ഭാഗം -1

4.നിയോജക മണ്ഡലം -004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം1

5..നിയോജക മണ്ഡലം -004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം2

6.നിയോജക മണ്ഡലം -005-എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-1

7..നിയോജക മണ്ഡലം -005- എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-2

8.നിയോജക മണ്ഡലം-006-എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

9.നിയോജക മണ്ഡലം -006- എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

10നിയോജക മണ്ഡലം-007-എടത്വ സൌത്ത്-ഭാഗം-1

11.നിയോജക മണ്ഡലം-008-പാണ്ടങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം -1

12.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

13.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

14..നിയോജക മണ്ഡലം-010-കോയില്‍മുക്ക് സൌത്ത്-ഭാഗം-1

15.നിയോജക മണ്ഡലം-011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-1

16.നിയോജക മണ്ഡലം -011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

17.നിയോജക മണ്ഡലം-012-പച്ച ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

18.നിയോജക മണ്ഡലം-013-ചങ്ങങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം-1

19.നിയോജക മണ്ഡലം-014-പച്ച വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

20.നിയോജക മണ്ഡലം -015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

21നിയോജക മണ്ഡലം-015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ് -ഭാഗം -2

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- പുതുക്കിയ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

1.നിയോജക മണ്ഡലം -001- കൊടുപ്പുന്ന-ഭാഗം 1

2.നിയോജക മണ്ഡലം-002-തായങ്കരി ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

3.നിയോജക മണ്ഡലം -003-ചങ്ങങ്കരി-ഭാഗം -1

4.നിയോജക മണ്ഡലം -004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം1

5..നിയോജക മണ്ഡലം-004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

6.നിയോജക മണ്ഡലം -005-എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-1

7..നിയോജക മണ്ഡലം -005- എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-2

8.നിയോജക മണ്ഡലം-006-എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

9.നിയോജക മണ്ഡലം -006- എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

10നിയോജക മണ്ഡലം-007-എടത്വ സൌത്ത്-ഭാഗം-1

11.നിയോജക മണ്ഡലം-008-പാണ്ടങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം -1

12.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

13.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

14..നിയോജക മണ്ഡലം-010-കോയില്‍മുക്ക് സൌത്ത്-ഭാഗം-1

15.നിയോജക മണ്ഡലം-011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-1

16.നിയോജക മണ്ഡലം -011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

17.നിയോജക മണ്ഡലം-012-പച്ച ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

18.നിയോജക മണ്ഡലം-013-ചങ്ങങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം-1

19.നിയോജക മണ്ഡലം-014-പച്ച വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

20.നിയോജക മണ്ഡലം -015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

21നിയോജക മണ്ഡലം-015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ് -ഭാഗം -2

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- പുതുക്കിയ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

1.നിയോജക മണ്ഡലം -001- കൊടുപ്പുന്ന-ഭാഗം 1

2.നിയോജക മണ്ഡലം-002-തായങ്കരി ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

3.നിയോജക മണ്ഡലം -003-ചങ്ങങ്കരി-ഭാഗം -1

4.നിയോജക മണ്ഡലം -004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം1

5.നിയോജക മണ്ഡലം-004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

6..നിയോജക മണ്ഡലം -005-എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-1

7.നിയോജക മണ്ഡലം -005- എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-2

8.നിയോജക മണ്ഡലം-006-എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

9.നിയോജക മണ്ഡലം -006- എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

10.നിയോജക മണ്ഡലം-007-എടത്വ സൌത്ത്-ഭാഗം-1

11.നിയോജക മണ്ഡലം-008-പാണ്ടങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം -1

12.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

13.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

14..നിയോജക മണ്ഡലം-010-കോയില്‍മുക്ക് സൌത്ത്-ഭാഗം-1

15.നിയോജക മണ്ഡലം-011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-1

16.നിയോജക മണ്ഡലം -011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

17.നിയോജക മണ്ഡലം-012-പച്ച ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

18.നിയോജക മണ്ഡലം-013-ചങ്ങങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം-1

19.നിയോജക മണ്ഡലം-014-പച്ച വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

20.നിയോജക മണ്ഡലം -015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

21.നിയോജക മണ്ഡലം-015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ് -ഭാഗം -2

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2019-20

കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എടത്വ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചണില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

1.നിയോജക മണ്ഡലം -001- കൊടുപ്പുന്ന-ഭാഗം  1

2.നിയോജക മണ്ഡലം-002-തായങ്കരി ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

3.നിയോജക മണ്ഡലം -003-ചങ്ങങ്കരി-ഭാഗം -1

4.നിയോജക മണ്ഡലം -004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം1

5.നിയോജക മണ്ഡലം-004-എടത്വ നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

6.നിയോജക മണ്ഡലം -005-എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-1

7.നിയോജക മണ്ഡലം -005- എടത്വ സെന്‍റര്‍-ഭാഗം-2

8.നിയോജക മണ്ഡലം-006-എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

9.നിയോജക മണ്ഡലം -006- എടത്വ ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

10.നിയോജക മണ്ഡലം-007-എടത്വ സൌത്ത്-ഭാഗം-1

11.നിയോജക മണ്ഡലം-008-പാണ്ടങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം -1

12.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം -1

13.നിയോജക മണ്ഡലം-009-പാണ്ടങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-2

14.നിയോജക മണ്ഡലം-010-കോയില്‍മുക്ക് സൌത്ത്-ഭാഗം-1

15.നിയോജക മണ്ഡലം-011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-1

16.നിയോജക മണ്ഡലം -011-കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത്-ഭാഗം-2

17.നിയോജക മണ്ഡലം-012-പച്ച ഈസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

18.നിയോജക മണ്ഡലം-013-ചങ്ങങ്കരി സൌത്ത്-ഭാഗം-1

19.നിയോജക മണ്ഡലം-014-പച്ച വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

20.നിയോജക മണ്ഡലം -015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ്-ഭാഗം-1

21.നിയോജക മണ്ഡലം-015-തായങ്കരി വെസ്റ്റ് -ഭാഗം -2

എടത്വ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഐ.എസ്.ഓ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

ഐ.എസ്.ഓ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

  1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
  2. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി
  3. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

ബജറ്റ് 2019-20

കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക