എടത്വ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-2019

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-2019

ബജറ്റ് 2019-20

കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-2019

ജനറല്‍ വിഭാഗം

പട്ടികജാതി വിഭാഗം

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം 2017-2018

1. പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ്

2.കുടിവെള്ളം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍

3.വിവാഹ ധനസഹായം

4.പഠന മുറി

5.പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

6.പെട്ടിക്കട

7ഭവന നിര്‍മ്മാണം

8ഭവന പുനരുദ്ധാരണം

9ഭൂരഹതി പുനരധിവാസ പദ്ധതി

10മഴവെള്ള സംഭരണി

11 സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

12വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ജനറല്‍ 2017-2018

1.ഭവന നിര്‍മ്മാണം

2.വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

3.വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങല്‍

4.വീടുകള്‍ക്ക് ബയോഗ്യാസ്

5.അംഗന്‍വാടിക്ക് വീടും സ്ഥലവും

6.ആട്ടിന്‍കൂട്

7.ഇയര്‍ഫോണ്‍

8.കക്കൂസ്

9.കന്നകൂട്ടി പരിപാലനം

10.കന്നുകാലിക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

11.കമ്പിയും ഷൂവും

12.ക്രച്ചസ്

13.കറവ പശു വിതരണം

14.കറവ പശുവിന് കാലീത്തീറ്റ

15.കറവമാടു വിതരണം

16.കാലിത്തൊഴുത്തു നിര്‍മ്മാണം

17.കുടിവെള്ളം ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍

18.തെങ്ങും തൈ വിതരണം

19.പച്ചക്കറി കൃഷി ടെറസിലും മുറ്റത്തും

20.പാലിന് സബ്സിഡി

21.പി.വി.സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

22.പെണ്ണാട് വിതരണം

23.ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്ക് ഷെഡ്

24.മത്സ്യബന്ധനത്തിന് സുരക്ഷ ഉപകരണം

25.ഭൂരഹിത പദ്ധതി

26.മഴവെളള സംഭരണി

27.മഴവെള്ള സംഭരണി 5000 ലിറ്റര്‍

28.മുച്ചക്ര വാഹനം

29.മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

30.വനിതകള്‍ക്ക് ജൈവവള യൂണിറ്റ്

31.വള്ളവും വലയും

32.വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്

33.വാഴ കൃഷി

34.വികലാംഗര്‍ക്ക് വീട്

35.വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക് വിവാഹ ധന സഹായം

36.വീല്‍ചെയര്‍

37.ശ്രവണ സഹായി

38.മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടു്ന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

39.പെട്ടിക്കട

40.സൈക്കിള്‍

ബജറ്റ് 2017-2018

ബജറ്റ് 2017-2018

ജൂണ്‍ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികള്‍ 2017-2018

2017-2018 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് വിവരങ്ങള്‍ 2017-2018

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് വിവരങ്ങള്‍

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

Older Entries »