ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളുടെ പഞ്ചായത്ത്തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

മാനസിക ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം ജനറൽ

ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളുടെ പഞ്ചായത്ത്തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം

എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം

എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസൌകര്യത്തിനായി മേശയും, കസേരയും നൽകൽ

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത്തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

പാലിന് സബ്സിഡി

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികളുടെ പഞ്ചായത്ത്തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗാർമെന്റ് മെയ്ക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് എസ്.സി വനിത

വീടുകൾക്ക് വാട്ടർകണക്ഷൻ എസ്.സി

പട്ടികജാതി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹധനസഹായം

പി.വി.സി.വാട്ടർടാങ്ക് വിതരണം എസ്.സി

ശിങ്കാരി മേളം ട്രൂപ്പ് - വാദ്യോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ എസ്.സി വനിത

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം എസ്.സി

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക (അപ്പീല്‍1)

ഭൂരഹിതര്‍ & ഭവന രഹിതര്‍

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക (അപ്പീല്‍1)

ഭവന രഹിതര്‍

വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍                       പേര്                                  ഒദ്യോഗിക പേര്                               മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍

1                         പി.വൈ.സാജിത                              സെക്രട്ടറി                                            9496046153

2                       സി.എന്‍.ഷിനില്‍                   അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി                               9947557436

3                        കെ കെ മൂണി                          ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്                                  9497543076

4.                      ബിന്ദു.വി.ജെ.                            അക്കൌണ്ടന്‍റ്                                             9746267774

5.                      സി.എ.ശങ്കരന്‍                          ഫുള്‍ ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍              9446302336

6.                     ഡാലി എന്‍.ജെ.                          സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്                                    8547326893

7.                     ജോളി ജയന്‍ പി ജെ                സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്                                  9744825633

8.                    ബീന എം എന്‍                           സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്                                    9446807129

9.                    സമദ് എ കെ                                സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്                                     9961625077

10.                  ജിജി.കെ.ആര്‍                                    ക്ലര്‍ക്ക്                                                     9495635610

11.                  ലിസ കെ ജെ                                           ക്ലര്‍ക്ക്                                                    9961714404

12.                  സുപ്രിയ എം എസ്                          ക്ലര്‍ക്ക്                                                      9539903654

13.                സാന്‍റി പി ജെ                                          ക്ലര്‍ക്ക്                                                     9544000271

14.                സ്മിത പ്രഭാകരന്‍                          ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്                                 8156899240

15.                ഷാജു.എം.കെ                                    ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്                                 9946413599

16.                ഒഴിവ്                                                     ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍                                  -

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി - ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

boorahithar-bhavana-rahithar

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി - ഭവന രഹിതര്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

bhavana-rahithar1