ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സാജിത പി വൈ സെക്രട്ടറി
2 സുജ ട്രീസ വി ജെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
3 ഒഴിവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
4 ബിന്ദു വി ജെ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ഷെബി ഇ ജെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 ബീന എം എൻ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 ജോളി ജയൻ പി ജെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ഡാലി എൻ ജെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 സി.എ. ശങ്കരന്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍
10 ലിസ കെ ജെ ക്ലര്‍ക്ക്
11 സുപ്രിയ എം എസ് ക്ലര്‍ക്ക്
12 സാന്റി പി ജെ ക്ലര്‍ക്ക്
13 കെ.ആര്‍. ജിജി ക്ലര്‍ക്ക്
14 ഷാജു എം കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
15 സ്മിത പ്രഭാകരന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
16 ഒഴിവ് ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍