പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

മതിലകം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

16.63ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

27457
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12858
സ്ത്രീകള്‍

:

14599
ജനസാന്ദ്രത

:

1651
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1135
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.08
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.2
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90.42
Source : Census data 2001