മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പേരുവിവരം
1 വി.കെ കുമാരന്‍
2 നാണുപിള്ള
3 ത്രേസ്യ ലോനപ്പന്‍
4 കെ.സി കാളിക്കുട്ടി 
5 എ.കെ വേലായുധന്‍ 
6 പി.വി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ 
7 കോമളവല്ലി