80-19-തെങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റി പുതിയ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ