ജനറൽ പദ്ധതികൾ

1. 73-19-പാലിന് സബ്സിഡി

2. 47-19-വീട് വാസയോഗ്യമാക്കൽ ജനറൽ

3. 58-19-കുടിവെള്ള ഗാർഹിക കണക്ഷൻ

4. 51-19-വീട് വൈദ്യുതീകരണം ജനറൽ

5. 61-19-ഗാർഹിക ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം

6. 46-19-വനിത ഗ്രൂപ്പിന് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭം

7. 65-19-ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം ജനറൽ

8. 45-19-കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

9. 48-19-എരുമ വളർത്തൽ പദ്ധതി വനിത

10. 49-19-പോത്തുകുട്ടി വിതരണ പദ്ധതി

11. 50-19-കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം

12. 55-19-പെണ്ണാട് വിതരണം ജനറൽ വനിത

13. 81-19-മുട്ടക്കോഴികളും കൂടും (ജനറൽ വനിത)

14. 72-19-വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ വിതരണം

15. 76-19-ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

16. 53-19-നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹനം ജനറൽ

17. 79-19-തെങ്ങിന് ജൈവവളം

18. 80-19-തെങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റി പുതിയ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ

19. 105-19-കുറ്റികുരുമുളക് വിതരണം (വനിത)

20. 108-19-ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപനം (വനിത)

21. 111-19-പൂകൃഷി വികസനം (വനിത)

22. 88-19-മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്ക് വള്ളവും വലയും വിതരണം

23. 93-19-മത്സ്യവിപണത്തിന് മോട്ടോർ സൈക്കിളും ഐസ് ബോക്സും

24. 97-19-മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്