41-19-ടൈലറിംഗ് പരിശീലനവും യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കലും (വനിത)