മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്ക് വഞ്ചിയും വലയും (സ്പിൽഓവർ 2016-17)

മത്സ്യകൃഷിക്കാവശ്യമായ സംരക്ഷണവല നൽകൽ

കടൽസുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ (ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്)