പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹനം വനിത

ജൈവ പച്ചക്കറികൃഷി വ്യാപനം

നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹനം

വാഴകൃഷി വ്യാപനം (വനിത)

മഴമറ

ഹരിതഭവനം

കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗകൃഷി വ്യാപനം