ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

*തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണര്‍ ആക്കി മാറ്റല്‍
*വീട് റിപ്പയര്‍ എസ്സ്.സി
*വീട് റിപ്പയര്‍ ജനറല്‍
*.കറവ പശു വളര്‍ത്തല്‍ വനിത
*.വാഴ കൃഷി
*.കട്ടില്‍
*.ജലസേചന പമ്പ്സെറ്റ്
*.കമുക് കൃഷിക്ക് കുമ്മായ വിതരണം
*.കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിതീറ്റ
*.പട്ടികജാതി ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്
*.ജൈവ ഗ്രാമം അടുക്കളത്തോട്ടം
*.പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുടിവെള്ള ടാങ്ക്
*.ശീതകാല പച്ചക്കറിതൈകള്‍
*.കിഴങ്ങു വിള കൃഷി
*.പച്ചകറി കൃഷിക്ക് കൂലി ചെലവ്
*.സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് ജനറല്‍
*.നെല്ല് കൃഷി വികസന പദ്ധതി
*.എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍