പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

പൊന്നാനി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

22.28 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

27817
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13382
സ്ത്രീകള്‍

:

14435
ജനസാന്ദ്രത

:

1249
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1079
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.64
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.4
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

86.88
Source : Census data 2001