മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 കൃഷ്ണന്‍ നമ്പൂതിരി  
2 കെ. പവിത്രന്‍ വൈദ്യര്‍  
3 പയ്യങ്ങാട്ടില്‍ ഹരിദാസന്‍  
4 പി. പത്മനാഭന്‍  1995 2000
5 കെ. ദേവികുട്ടി