എടപ്പാള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2020 പൊതു തെരഞ്ഞെടിപ്പിന്‍റെ കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക