തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ 2015

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ജനപ്രതിനിധി പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കമ്പില്‍ എം അസീസ് IUML ജനറല്‍
2 കൊളച്ചേരി സി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ INC ജനറല്‍
3 കാഞ്ഞിരോട് അഹമ്മദ് കുട്ടി പി.സി IUML ജനറല്‍
4 തലമുണ്ട വി ലക്ഷ്മണന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
5 ഇരിവേരി രത്നവല്ലി.സി CPI വനിത
6 മക്രേരി സി. സഞ്ചന CPI(M) വനിത
7 മാവിലായി പി.ലിസി CPI(M) വനിത
8 കടമ്പൂര്‍ വി.വി. സാവിത്രി INC വനിത
9 കാടാച്ചിറ പി.കെ. ലളിത CPI(M) വനിത
10 ചാല എം. കദീജ ടീച്ചര്‍ CPI(M) വനിത
11 ചെമ്പിലോട് എം.സി. മോഹനന്‍ CPI(M) ജനറല്‍
12 മൗവ്വഞ്ചേരി നിജില്‍. എന്‍ CPI(M) എസ്‌ സി
13 കാനച്ചേരി ­കെ.പി. പത്മിനി INC വനിത