കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ട്ടിക

കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ട്ടിക ലിഭിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍

കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യമായി ആഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്
ലിസ്റ്റ് കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2020 കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

2020 കരട് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഓണംമ്പലം വാര്‍ഡ് - പുതുക്കിയ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്-2019

വാര്‍ഡ് 7 ഓണമ്പലം

പാര്‍ട്ട് 01

പാര്‍ട്ട് 02