കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2017-18

ലൈഫ് - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കിഴക്കേകല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

2. ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

പുനര്‍ലേലപരസ്യം

പുനര്‍ലേലപരസ്യം

Details of RTI

State Public Information Officer - M. Jyothiraj ( Secretary )- 9496041785

Assistant State Public Information Officer - Sajid N.M. (Jr. Superintendent)- 9447414201

Applet Authority - S. Prakash (Deputy Director ) - 0474 - 2794961