ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങള്‍

ജനന-മരണ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

പഞ്ചായത്ത് യോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍

for the people - പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതു ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

ഇ-മണല്‍ അപേക്ഷാ ഫോം

ദേശീയ വികലാംഗ പുനരധിവാസ പദ്ധതി അപേക്ഷാ ഫോം

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വനിത കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പച്ചക്കറിതൈയ്യും ഗ്രോബാഗും

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ക്ഷീരകര്‍ക്ക് പാലിന് സബസിഡി

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്

ബിരുധം - ബിരുദാനന്തരബിരുദം - പോളിടെക്നിക്ക് - ഡിപ്ളോമ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന എസ്.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

ബിരുധം - ബിരുദാനന്തരബിരുദം - പോളിടെക്നിക്ക് - ഡിപ്ളോമ കോഴ്സുകള്‍ക്ക് പഠിക്കുന്ന എസ്.ടി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗത്തിലെ അംഗീകൃത കായിക പ്രതിഭകള്‍ക്ക് പ്രോത്സാഹനം

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ .

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന് വിവാഹധന സഹായം

വനിതകള്‍ക്ക് കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ജനറല്‍

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

വനിതാ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പശു വളര്‍ത്തല്‍

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് വീല്‍ ചെയര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 -ഗു​ണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭ, ഊരൂകൂട്ടം

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വിവിധ പദ്ധതി ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭകളും, പട്ടിക ജാജി - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതിയിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഊരുകൂട്ടങ്ങളും താഴെപറയുന്ന തീയ്യതിയിലും സമയത്തും സ്ഥലത്തും വച്ച് ചേരുകയാണ്.പ്രസ്തുത ഗ്രാമസഭകളിലും, ഊരുകൂട്ടത്തിലും മുഴുവന്‍ അംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

ഊരുകൂട്ട നോട്ടീസ്

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകരില്‍ അര്‍ഹരായവരുടെ കരട് മുന്‍ഗണന ലിസ്റ്റ് 09.08.2019 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആക്ഷേപങ്ങളുള്ളവര്‍ 18.08.2019 വരെ സെക്രട്ടറിക്ക് രേഖാമൂലം നല്‍കാവുന്നതാണ്.

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 - വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫോറം

അപേക്ഷാ ഫോറം