ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങള്‍

ജനന-മരണ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

പഞ്ചായത്ത് യോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍

for the people - പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതു ജന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

ഇ-മണല്‍ അപേക്ഷാ ഫോം

ദേശീയ വികലാംഗ പുനരധിവാസ പദ്ധതി അപേക്ഷാ ഫോം

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - അപേക്ഷാ ഫോമുകള്‍

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-2020 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും, നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും, വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെയും യോഗം 02.10.2018 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് നടന്നു

whatsapp-image-2018-05-03-at-30213-pm

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020- ഗ്രാമസഭ

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണം പ്രധാന അജണ്ടയായ ഗ്രാമസഭായോഗങ്ങള്‍ താഴെപറയുന്ന തീയ്യതിയിലും സമയത്തും സ്ഥലത്തും വച്ച് ചേരുകയാണ്.പ്രസ്തുത ഗ്രാമസഭായോഗങ്ങളില്‍ മുഴുവന്‍ ഗ്രാമസഭാഗംങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

grama-sabha-notice290620181122231

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020-ഊരുക്കൂട്ടം

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഊരുകൂട്ടയോഗങ്ങള്‍ താഴെപറയുന്ന തീയ്യതിയിലും സമയത്തും സ്ഥലത്തും വച്ച് ചേരുകയാണ്.പ്രസ്തുത ഊരുകൂട്ടത്തില്‍ മുഴുവന്‍ അംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020- പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ

ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൃദ്ധര്‍, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍, ദുര്‍ബല വിഭാഗക്കാര്‍ എന്നിവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ 02.11.2018 ന് 11 മണിക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍

പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

special-grama-sabha