കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

 • കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക
 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

  2018-19 പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 07/2019 യുവാക്കള്‍ക്ക് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം (SC) ഗ്രാമസഭ സാധൂകരിച്ചത്.

   രതീഷ് രാജു, കണ്ണത്തേരില്‍, പുതുപ്പള്ളി - വാര്‍ഡ് 14

  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 • പൗരാവകാശ രേഖ

 • പൗരാവകാശ രേഖ 2018
 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനവും പ്രതിമാസ ശമ്പളവും

 • ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനവും പ്രതിമാസ ശമ്പളവും
 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

 • ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
 • ഗുണഭോക്തൃൃ ലിസ്റ്റ് 2017-2018

 • ഗുണഭോക്തൃൃ ലിസ്റ്റ്
 • ലൈഫ് മിഷന്‍ - സാധ്യത പട്ടിക

  Older Entries »