ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 • പൗരാവകാശ രേഖ

 • പൗരാവകാശ രേഖ 2018
 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനവും പ്രതിമാസ ശമ്പളവും

 • ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനവും പ്രതിമാസ ശമ്പളവും
 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

 • ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
 • ഗുണഭോക്തൃൃ ലിസ്റ്റ് 2017-2018

 • ഗുണഭോക്തൃൃ ലിസ്റ്റ്
 • ലൈഫ് മിഷന്‍ - സാധ്യത പട്ടിക

  ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

  പൗരാവകാശ രേഖ

  ഗുണഭോക്തൃൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

 • പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം
 • ഇടവിളകൃഷി
 • കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
 • ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • വീട് പുനരുദ്ധാരണം
 • വികലാംഗര്‍ക്ക് വീട് പുനരുദ്ധാരണം
 • ബി.പി.എല്‍ കാര്‍ക്കുളള കുടിവെളള പദ്ധതി
 • പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്
 • പാലിന് സബ്സിഡി
 • ഇടവിളകൃഷി-എസ്.സി
 • കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ -എസ്.സി
 • ഭൂരഹിതരര്‍ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങല്‍ -എസ്.സി.
 • വീട് അറ്റകുറ്റപണി -എസ്.സി
 • വിധവകള്‍ക്കുളള വീട് അറ്റകുറ്റപണി -എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍ -എസ്.സി
 • വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നല്‍കല്‍ -എസ്.സി
 • ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍
 • ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍
 • Older Entries »