കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കിയ ആള്‍ക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ്

 • കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചണ്‍- 08.04.2020
 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പെര്‍മിറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

 • പെര്‍മിറ്റുകള്‍

 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പദ്ധതികള്‍ 2019-20

 • പദ്ധതികള്‍

 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പദ്ധതികള്‍ 2018-19

 • പദ്ധതികള്‍

 • കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

 • കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക
 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

  2018-19 പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍ 07/2019 യുവാക്കള്‍ക്ക് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം (SC) ഗ്രാമസഭ സാധൂകരിച്ചത്.

   രതീഷ് രാജു, കണ്ണത്തേരില്‍, പുതുപ്പള്ളി - വാര്‍ഡ് 14

  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 • പൗരാവകാശ രേഖ

 • പൗരാവകാശ രേഖ 2018
 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 • ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • Older Entries »