ദേശമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ - 2019-2020 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ദേശമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ - 2019-2020 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-2019 - ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി- ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2018-2019 - ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി- ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ദേശമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ - 2018-2019 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ദേശമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ - 2018-2019 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b583-e0b4aee0b581e0b4a8e0b58d-e0b497e0b4a3e0b4a8-10-copy

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് കരട് ലിസ്റ്റ്,അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

list-43

താത്കാലിക ഡ്രൈവര്‍മാരെ നിയമിക്കുന്നു.

വിശദ വിവരങ്ങള്‍

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഐ.എ.വൈ 2015-16 വിഭാഗത്തിലെ ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
General Category List
SC Category List

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Published On 01.06.2015 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുവാന്‍

പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി സ്നേഹതീരത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റ നേതൃത്വത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി സ്നേഹതീരത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റ നേതൃത്വത്തില്‍ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി സ്നേഹതീരത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ ഗ്രാമം

ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ 25/01/2014 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ കുമാരി. പി.എല്‍ പ്രേമകുമാരിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. എന്‍ മണികണ്ഠന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പെന്‍ഷന്‍ ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍മാരും, ജീവനക്കാരും പ്രസ്തുത ചടങ്ങില്‍ സന്നിഹിതരായി.