ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 മഹാലിംഗേശ്വര ശര്‍മ സെക്രട്ടറി
2 ഹംസ എം അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 ഗിരീഷ് ബാബു കെ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 രവി പി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 രവീന്ദ്രനാഥ ഷെട്ടി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി എ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 സന്തോഷ് കുമാര്‍ പി‌ കെ ക്ലര്‍ക്ക്
9 മുഹമ്മദ് നിയാസ് പി വി ക്ലര്‍ക്ക്
10 ശ്രുതി കെ ഓഫീസ്അറ്റന്‍റന്‍റ്
11 രാജന്‍ പി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍