പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കാസര്‍ഗോഡ്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

:

കാറഡുക്ക
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

49.85ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

20625
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10350
സ്ത്രീകള്‍

:

10275
ജനസാന്ദ്രത

:

414
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

993
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

70.99
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

79.45
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

62.55
Source : Census data 2011