ഹാജര്‍ നില

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഹാജര്‍ നില 03/04/2021
Sl. No ജീവനക്കാരന്‍ തസ്തിക മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ IN OUT Remark
1 ഗീതാമണി ആര്‍ സെക്രട്ടറി 9496049731

*

2 ഹംസ എം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 9947448004

*

3 ശ്രീനാഥ് ഹെഡ് ക്ലര്ക്ക് 9846334661
4 സുധീര്‍ കുമാര്‍ അക്കൌണ്ടന്റ് 9446051136

*


5 മുരളീധരന്‍ സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 9495755224

*

….
6 രവീന്ത്രനാഥ ഷെട്ടി സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 9447855681

*

….
7 അഞ്ജന കുമാരി കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 9946729123

*

8 ആഷിഫലി ബി‌ കെ എല്‍‌ഡി ക്ലര്ക്ക് 9567667132

*

9 ശശിധരന്‍ സി ജി എല്‍‌ഡി ക്ലര്ക്ക് 9946920299

*

10 എല്‍‌ഡി ക്ലര്ക്ക്


Vacant
11 കൃഷ്ണവേണി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

*

12 നാരായണന്‍ പി ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് I 9495374028

*

Election Duty