ഹാജര്‍ നില

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഹാജര്‍ നില 18/11/2019
Sl. No ജീവനക്കാരന്‍ തസ്തിക മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ IN OUT Remark
1 ഗീതാമണി ആര്‍ സെക്രട്ടറി 9496049731

*

2 ഹംസ എം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 9947448004

*


3 ഹരി ആര്‍ ഹെഡ് ക്ലര്ക്ക് 9895173559

*

4 അക്കൌണ്ടന്റ്


*

Vacant
5 മനോഹരന്‍ പി സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 9495755224

*

….
6 രവീന്ത്രനാഥ ഷെട്ടി സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 9447855681

*

….
7 അഞ്ജന കുമാരി കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്ക്ക് 9946729123

*

8 ആഷിഫലി ബി‌ കെ എല്‍‌ഡി ക്ലര്ക്ക് 9567667132

*

9 ശശിധരന്‍ സി ജി എല്‍‌ഡി ക്ലര്ക്ക് 9946920299

*

10 എല്‍‌ഡി ക്ലര്ക്ക്

*

vacant
11 ശ്രുതി കെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9497420170

*

12 നാരായണന്‍ പി ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് I 9495374028

*