പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി