പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി