അംഗീകൃത തെയ്യം കലാകാരൻമാരുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് ആടയാഭരണങ്ങൾ നൽകൽ

അംഗീകൃത തെയ്യം കലാകാരൻമാരുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് ആടയാഭരണങ്ങൾ നൽകൽ