കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

തീരുമാനം നമ്പര്‍ 239/2019 തീയതി 24/08/2019: ദേലംപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2019-20 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്പ്പെട്ട ഗ്രാമസഭ മുഖേന തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളെ താഴെ പറയുന്ന മുന്ഗ്ണന ക്രമത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ക്രോഡീകരിച്ച കരട് പട്ടിക അംഗീകരിക്കാനും 19/09/19 വരെ ആക്ഷേപം ക്ഷണിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

newbuttonഅംഗീകൃത തെയ്യം കലാകാരൻമാരുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് ആടയാഭരണങ്ങൾ നൽകൽ

newbuttonകറവപ്പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ

newbuttonകിണർ റീചാർജ്

newbuttonതരിശു ഭൂമിയിൽ - നിലത്തിൽ പച്ചക്കറി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

newbuttonനെൽകൃഷിക്ക് കൂലിച്ചിലവ് സബ്‌സിഡി

newbuttonപട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

newbuttonപട്ടിക ജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന മുറി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

newbutton

പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

newbuttonപട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെറിറ്റോറിയൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

newbuttonപട്ടിക വർഗ്ഗത്തിലെ അംഗീകൃത കായിക രംഗത്തെ പ്രതിഭകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി

newbuttonപാലിന് സബ്‌സിഡി

newbutton

ഭൂമി വാങ്ങൽ ധനസഹായം പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പ്