കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക fallow-tuber-crops 2020-21

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക fallow-paddy 2020-21

കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ 2019-20